INNOSPORT

INNOSPORT je nadnárodní projekt Evropské unie, jehož cílem je vytvořit podmínky pro zvyšování technologické úrovně a inovačních schopností sportovního průmyslu v rámci EU. Na jeho řešení se podílí 10 organizací a jedním z řešitelů je i AVOZ ČR.

Projekt je rozdělen do několika etap. V první fázi má být vytvořena platforma pro operativní komunikaci mezi výrobci sportovního zboží a vědecko-výzkumnou základnou, která by nebyla omezena hranicemi jednotlivých členských států a jazykovými barierami. Součástí této fáze je vytvoření reprezentativní databáze jak výrobních subjektů, které mají zájem o nové technologie, tak výzkumné a vývojové základny, hledající podněty pro aplikovaný výzkum v oblasti sportovního průmyslu.

Druhou etapou jsou propagační a výukové akce, jejichž cílem je naučit zainteresované subjekty jak s komunikační platformou zacházet a jak jí využívat.

Ve třetí etapě by měly být formulovány hlavní cíle rozvoje oblasti sportovního průmyslu do roku 2015 a definovány požadavky na prostředky, které budou pro dosažení stanovených cílů nezbytné.

Čtvrtá a pátá fáze pak simultánně zajišťují propagaci výsledků projektu, soustavné rozšiřování databází zainteresovaných subjektů, sledování nových podnětů a v ne neposlední řadě i vytváření nových pracovních příležitostí.

Hlavním koordinátorem celého projektu je TNO Science&Industry (Ústav aplikovaného výzkumu, Eindhoven, Holandsko) a spoluřešiteli jednak vývojová pracoviště:
IBV, Valencie, Španělsko - Institut biomechaniky,
ESTIA, Bidart, Francie - Vysoká škola pokročilých průmyslových technologií,
GAIA, San Sebastian, Španělsko - Průmyslové sdružení pro elektronické a komunikační technologie,
ULO, Loughborough, Velká Británie - Universita v Loughborough,
S&T, Einhoven, Holandsko - sekce TNO pro sport a technologie,
jednak národní asociace sportovního průmyslu pod patronací FESI:
TSIF - Velká Británie,
FGHS - Holandsko,
AFYDAD - Španělsko,
AVOZ ČR - Česká republika,
a v neposlední řadě také Slovinská vládní agentura pro malé a střední podnikání:
JAPTI, Ljubljana, Slovinsko
Vedením poradní rady projektu byla pověřena EVROPSKÁ FEDERACE SPORTOVNÍHO PRŮMYSLU - FESI.

Řešení v rámci České republiky je zajišťováno úzkou kooperací mezi AVOZ ČR a Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ATOK. Pro řízení a koordinaci projektu byla vytvořen výbor v tomto složení:
Dr.Jan Čermák, Ing.Petr Janoušek (oba AVOZ ČR),
Ing.Jiří Kohoutek a Ing.Ludmila Halkovová (oba ATOK). Bližší informace o projektu lze získat na e-mailových adresách
avoz@avoz.cza halkovova@atok.cz .

 

 

 

 

Doposud v rámci ČR proběhly dva semináře, první víceméně informativního charakteru v rámci VH ATOK v Prostějově a druhý již cíleně zaměřený na konkrétní firmy z oblasti výroby sportovního zboží v lednu 2007 na Technické Universitě v Liberci. Součástí druhého semináře byly i přednášky o možnostech jednotlivých laboratoří TU Liberec a exkurze na konkrétní pracoviště. Bylo obesláno téměř 40 českých výrobců, o seminář projevilo zájem 13 a ti také získají kompletní materiály z tohoto semináře.

Případní další zájemci o materiály z tohoto semináře, které obsahují prezentace úkolu INNOSPORT a jednotlivých výzkumných laboratoří ve formátu .ppt, si je mohou objednat na mailu atok@atok.cz .

V rámci úkolu INNOSPORT byla 6.2.2007 otevřena celoevropská platforma ESRA (European Sport Research Area), do níž mohou vstupopvat zájemci z řad průmyslových podníků a vědecko-výzkumných pracovišť a zajisdtit si tak přímý přástup k relevantním údajům a datům. Podmínky pro přihlášení se k platformě lze rovněž získat na mailu atok@atok.cz .