Stanovy AVOZ ČR
Registrace na MV ČR dne 17.5.1993 pod č. VS/1-20 705/93–R. Novelizovaná verze schválená Valnou hromadou AVOZ ČR dne 3.12.2004.
 
1. Vznik sdružení

1) Sdružení je založeno na základe zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

2) Sdružení bylo založeno na základě rozhodnutí přípravného výboru dne 20.dubna 1993 v Brně.

3) Tato platná verze stanov byla přijata na Valné hromadě sdružení dne 3.12.2004.
 

2. Název sdružení a jeho sídlo, doba trvání

1) Název sdružení je Asociace výrobců a obchodníků sportovního zboží ČR zkráceně AVOZ ČR.

2) Místo označení českého. může být použito označení

a) německé Assoziation der Sportindustrie CR – AVOZ CR

b) anglické Association of the Sporting Goods Industry CR – AVOZ CR

3) Sídlem sdružení je Praha.

4) Sdružení je založeno na dobu neurčitou.

5) Korespondenční adresa sekretariátu sdružení je shodná se sídlem členské organizace z níž pochází předseda sdružení Pro nejbližší volební období je sídlo sekretariátu 252 30 Řevnice, Karla Mündla 636.
 

3. Cíle a účel sdružení

1) Cílem sdružení je obhajovat a prosazovat společné zájmy členů sdružení ve všech oblastech dotýkajících se výroby a obchodu se sportovnímu potřebami. Těchto cílů sdružení dosahuje zejména

a) prezentováním společných stanovisek členů u státních orgánů, domácích nevládních organizací a orgánů EU,

b) spoluprací se všemi institucemi, které mají přímý či nepřímý vliv na trh sportovního zboží,

c) aktivním zastupováním zájmů členů sdružení v mezinárodních organizacích, zejména v Evropské federaci sportovního průmyslu FESI a jejím prostřednictvím i ve Světové federaci sportovního průmyslu WFSGI,

d) spoluprací s obdobnými národními organizacemi v zahraničí,

e) prosazováním zájmů svých členů ve vztahu k organizátorům a pořadatelům veletrhů a odborných výstav,

f) informační činností zaměřenou na zprostředkování informací vlastním členům a zprostředkování informací o průmyslu a obchodu sportovního zboží vůči jiným osobám a veřejnosti v Česká republice i v zahraničí,

g) podporou a spoluprací při rozvoji vzdělání v oblasti výroby a prodeje sportovního zboží,

h) poradenskou činností ve prospěch svých členů.

2) Ve vztahu k hospodářským a jiným zájmům svých členů se sdružení chová přísně neutrálně. Nemá právo poskytovat jakékoli informace získané od jednoho člena bez jeho souhlasu členům jiným, zasahovat do práv svých členů, ani tato práva omezovat.
 

4. Členství

1) Členství ve sdružení je dobrovolné.

2) Řádným členem sdruženi se může stát každá fyzická nebo právnická osoba. která je registrována v Obchodním rejstříku nebo má Živnostenské oprávnění pro činnost v oblasti výroby a obchodu sportovním zbožím, případně je registrována u Ministerstva vnitra České republiky a vyvíjí činnost spojenou s

a) výrobou sportovního zboží, zboží pro volný čas a sportovní módy,

b) zprostředkováním, velkoobchodem a dalšími činnostmi, které souvisí s prodejem zboží dle bodu a)

c) organizováním, poradenstvím, výstavnictvím, informatikou i a obdobnými činnostmi ve vztahu ke zboží dle bodu a),

d) dovozem. vývozem a zastupováním firem, které se zabývají činnostmi dle bodu a) .

3) Mimořádným členem sdružení se může stát kterákoli jiná právnická a fyzická osoba.

4) Osobám, které se mimořádně zasloužily o rozvoj sdružení, hromada udělit statut čestného člena. Ti pak ve sdružení nezastupují žádnou právnickou osobu.

5) Žádost o řádné členství musí být podána písemně a musí být doložena u právnických osob výpisem z Obchodního rejstříku, u fyzických osob Živnostenským listem, u ostatních osob registrací předepsanou zákonem a dalšími dokumenty, které si představenstvo sdružení vyžádá.

6) O udělení řádného a mimořádného členství rozhoduje představenstvo sdružení. O udělení čestného členství rozhoduje Valná hromada sdružení.
 

5. Práva a povinnosti členů

1) Všichni členové mají stejné právo na rady, pomoc a informace ve všech otázkách souvisejících s článkem 3. Mají rovněž právo se zúčastňovat valných hromad sdružení a přednášet na nich své návrhy.

2) Všichni řádní a čestní členové mají všechna práva a povinnosti vyplývající ze stanov včetně práva volit a být volen do orgánů sdružení. Do představenstva sdružení může být z řad právnických osob volena fyzická osoba, která patří mezi statutární zástupce této osoby nebo je statutárním orgánem příslušné právnické či fyzické osoby pověřena.

3) Mimořádní členové nemají aktivní ani pasivní volební právo.

4) Povinností všech členů je

a) dodržovat všechna ustanoveni stanov.

b) s výjimkou čestných členů platit členské příspěvky,

c) dodržovat usneseni valné hromady a představenstva sdruženi.
 

6. Zánik členství

1) Členství zaniká

a) výpovědí,

b) zánikem právnické osoby a úmrtím fyzické osoby.

c) vyloučením.

2) Výpověď lze podat jen k termínu ukončení kalendářního roku. Výpovědní lhůta jsou tři měsíce. Výpověď musí být zaslána sekretariátu sdružení písemně doporučeným dopisem.

3) Při zániku právnické osoby a úmrtí fyzické osoby bude člen vyškrtnut z členského seznamu ke dni zániku či úmrtí na základě písemného oznámení doloženého příslušnými doklady nebo na základě informací získaných sdružením. V tomto druhém případě projedná ukončení členství představenstvo.

4) Při hrubém porušení stanov, dobrého jména sdružení a z obdobných vážných důvodů, může být člen ze sdružení vyloučen. O vyloučení rozhoduje představenstvo.

5) Při neplacení členských příspěvků po dobu delší jak 6 měsíců členství automaticky zaniká.

6) Vyloučený člen má právo odvolat se k valné hromadě. Odvoláni musí být podáno doporučeným dopisem a má odkladný účinek.

7) Při zániku členství nemá bývalý člen, ani jeho právní nástupce či dědic žádný nárok na majetek sdružení.
 

7. Orgány sdružení

1) Orgány sdruženi jsou :

a) Valná hromada všech členů sdružení

b) Představenstvo

c) Kontrolní a revizní komise

2) Představenstvo a Kontrolní a revizní komise jsou valeni na období tří let.
 

8. Valná hromada

1) Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách sdružení. Řádnou valnou hromadu svolává představenstvo sdružení nejméně jedenkrát ročně, nejpozději do pěti měsíců po ukončení kalendářního roku.

2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží právo

a) rozhodovat o změně stanov,

b) rozhodovat o zániku sdružení,

c) volit a odvolávat členy Představenstva,

d) volit a odvolávat členy Kontrolní a revizní komise,

e) rozhodovat o oprávněnosti odvolání podaného členem vůči svému vyloučení,

f) udělovat čestné členství,

g) schvalovat výroční zprávy Představenstva, účetní závěrku sdružení a zprávy Kontrolní a revizní komise,

h) schvalovat Program činnosti na příští období a jeho finanční zabezpečení (rozpočet) včetně výše členských příspěvků a dalších poplatků pro další rok,

i) rozhoduje o počtu členů Představenstva a o počtu členů Kontrolní a revizní komise,

j) rozhoduje o ustavení výborů a odborných skupin, o ustavení jejich orgánů. způsobu jejich hospodaření a spolupráci s představenstvem sdružení.

3) Mimořádná valná hromada musí být svolána do jednoho měsíce, požádá-li o to :

a) předseda sdružení

b) alespoň třetina členů Představenstva

c) Kontrolní a revizní komise

d) nebo minimálně čtvrtina členů sdružení.

Svolání valné hromady musí být členům oznámeno minimálně 2 týdny předem.

4) Návrhy členů sdružení k projednávání na valné hromady musí být rozeslány elektronickým oběžníkem všem členům sdružení nejpozději čtrnáct dnů před termínem konání Valné hromady.

5) Valnou hromadu řídí, pokud Předsednictvo neurčí jinak, předseda sdružení. Dále valná hromada volí zapisovatele, návrhovou a volební komisi.

6) O jednání valné hromady pořizuje zapisovatel zápis, který musí být ověřen předsedajícím a předsedou Kontrolní a revizní komise. Zápis musí být k dispozici do jednoho týdne po ukončení Valné hromady všem členům sdružení.

7) Valná hromada se usnáší prostou většinou přítomných členů. Při změně stanov a při rozhodnutí ohledně ukončení činnosti sdruženi se valná hromada musí usnést tříčtvrtinovou většinou přítomných členů.

8) Při hlasování má každý řádný a čestný člen jeden hlas. Člen, který se jednání nemůže zúčastnit osobně může své hlasovací právo na základě písemného vyjádření přenést na jiného člena. Žádný člen však nesmí vykonávat hlasovací právo za více než čtyři členy.
 

9. Představenstvo

1) Představenstvo má nejméně tři členy. 0 rozšíření počtu členů Představenstva rozhoduje s přihlédnutím ke stavu členské základny valná hromada.

2) Představenstvo tvoří

a) Předseda,

b) dva místopředsedové,

c) případně další členové, zvolení Valnou hromadou.

3) Předseda a místopředsedové jsou voleni Představenstvem z řad jeho členů prostou většinou. Představenstvo přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Představenstvo je usnášeníschopné při přítomnosti nadpolovičního počtu jeho členů. Rozhodnutí představenstva mohou být činěna i elektronickým hlasováním. V tomto případě je třeba rozhodovat nadpoloviční většinou všech členů Představenstva.

4) Zasedání Představenstva svolává předseda nejméně čtyřikrát do roka. Zasedáni musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň třetina členů představenstva. Formu zasedání si určuje představenstvo prostou většinou všech členů.

5) Představenstvo

a) svolává Valnou hromadu a navrhuje pořad jejího jednání,

b) volí předsedu a 2 místopředsedy,

c) přijímá členy sdružení a rozhoduje o zániku jejich členství,

d) zpracovává zprávy o činnosti sdružení pro valnou hromadu včetně účetní závěrky,

e) předkládá Valné hromadě návrh programu na další období, jeho finanční zajištění a návrh výše členských příspěvků,

f) rozhoduje o případném vytvoření sekretariátu a o počtu jeho pracovníků,

g) zajišťuje realizaci programu sdružení v souladu se stanovami a usnesením Valné hromady,

h) schvaluje na návrh členů vytvoření odborných komisí a potvrzuje ve funkci předsedy těchto odborných komisí a jmenuje zástupce AVOZ ČR v odborných komisích FESI,

i) vydává směrnice k hospodaření sdružení.

6) Předseda

a) svolává a řídí Představenstvo.

b) zastupuje Představenstvo a sdružení navenek,

c) řídí běžný chod sdružení.

7) Místopředsedové zastupují sdružení a jednají jeho jménem navenek, svolávají a řídí představenstvo v době nepřítomnosti předsedy, případně z jeho pověření.

8) Funkce v představenstvu jsou funkce čestné a nehonorované. Jeho členové však mohou obdržet na základě předložených dokladů odpovídající náhradu výdajů.

10. Kontrolní a revizní komise

1) Kontrolní a revizní komise dohlíží na řádné hospodaření sdružení. Ustavuje ji valná hromada. Schází se nejméně dvakrát do roka. O počtu jejích členů rozhoduje Valná hromada.
 

11. Organizační členění sdružení

1) Sdružení se člení dle zájmu členů do odborných komisí. O ustavení těchto komisí rozhoduje na návrh členů Představenstvo.

2) Členem odborné komise se může stát kterýkoli řádný člen sdružení, projeví-li o to zájem. Odborné komise si z řad svých členů volí předsedu. Toho do funkce schvaluje Představenstvo sdružení.

3) Předsedové odborných komisí mají právo zúčastnit se jednání Představenstva s hlasem poradním.
 

12. Hospodaření sdružení, členské příspěvky

1) Cílem činnosti sdružení není podnikatelská činnost. K zajištění svých úkolů a cílů však sdružení disponuje hmotnými a finančními prostředky, které představují majetek sdružení.

2) Majetek sdružení je vytvářen členskými příspěvky, vlastními příjmy, dary, subvencemi a dotacemi.

3) Sdružení ručí za své závazky svým majetkem, členové sdružení neodpovídají za závazky sdružení.

4) Sdružení hospodaří na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou. Finanční prostředky sdružení jsou uloženy na samostatném účtu. Hospodaření sdružení je prováděno podle právních předpisů platných v České republice a směrnic vydávaných představenstvem sdružení.

5) Výši, způsob placení a termín splatnosti členských příspěvků ustanovuje Valná hromada.

6) Každý člen je povinen řádně platit členské příspěvky. Odklad platby může povolit na žádost člena představenstvo sdružení. Povinnosti platit členské příspěvky jsou zbaveni čestní členové sdružení.

7) O určení členských příspěvků pro mimořádné členy rozhoduje Představenstvo.
 

13. Zánik sdružení

1) Sdružení může zaniknout ukončením členství všech jejích členů, rozhodnutím Valné hromady a opatřením orgánu státní správy dle zákona č. 83/1991 Sb. Dnem zániku je den výmazu sdružení z rejstříku Ministerstva vnitra ČR.

2) Po zániku sdružení a uhrazení všech jeho závazků bude o majetku rozhodnuto takto:

a) věci movité a nemovité budou přednostně prodány členům sdružení, nebude-li mezi nimi zájem, pak jiným zájemcům.

b) zůstatek finančních prostředků bude rozdělen stejným dílem mezi řádné členy sdružení.
 

14. Ustanovení přechodná a závěrečná

1) V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení zákona č. 83/1991 o sdružování občanů.

2) Stanovy vstupují v platnost dnem schválení Valnou hromadou dne 3.12.2004 .